نحوه ذخیره و استفاده انرژی

انرژی و محیط زیست

ارتباط بین انرژی و محیط چیست؟ هر منبع انرژی تأثیراتی بر محیط زیست دارد.

مبانی انرژی و اصول محیط

تولید، تحویل و استفاده از منابع انرژی می تواند تأثیراتی بر محیط زیست داشته باشد. نوع و اندازه جلوه ها متفاوت است.

مروری بر تأثیرات هر منبع اصلی انرژی بر محیط زیست

انرژی غیرقابل برگشت

ذغال سنگ

گاز طبیعی

اتمی

روغن و فرآورده های نفتی

گازوئیل

سوخت دیزلی

پروپان

انرژی تجدید پذیر

بیودیزل

زیست توده

اتانول

ژئوترمال

نیروگاه برق

خورشیدی

باد

انرژی ثانویه

برق